Chân dung tự hoạ

Size: 1m x 1,2m
Year:

Category: